تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

سهامداران سهامداران  تعداد سهام
 درصد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي
1،999،965،984
99/9984
2 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 10،524 0/0005
3 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 10،524
0/0005
4 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی 10،524
0/0005
 5 شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی
2،444 
 0/0001
 
 2،000،000،000
100