سرمایه شرکت


سرمایه شرکت : سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 1400 میلیارد ریال است .