سرمایه شرکت


سرمایه شرکت : سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 6000 میلیارد ریال است .